B4-8

23 - 20
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-7 Kansas State vs B4- 8 Baylor

40 - 19
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-6 Texas Tech vs B4-8 Baylor

26 - 17
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-5 Iowa State vs B4-Baylor

41 - 28
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-4 Oklahoma State vs B4-8 Baylor

34 - 26
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-3 West Virginia vs B4-8 Baylor

40 - 27
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-2 Oklahoma vs B4-8 Baylor

31 - 30
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-1 Kansas vs B4-7 Kansas State

23 - 26
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-7 Kansas State vs B4-8 Baylor

23 - 24
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-3 West Virginia vs B4-8 Baylor

33 - 18
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-6 Texas Tech vs B4-8 Baylor

33 - 22
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-5 Iowa State vs B4-8 Baylor

46 - 30
B4 League (Grade 4)
2015-2016

B4-4 Oklahoma State vs B4-8 Baylor